Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Van: Kynolink

Zandvaart 78                                                                                                                                                     1764 NT Breezand

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 67780113 

hierna te noemen: Kynolink

 

Artikel 1           Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 • De hondenschool: bovengenoemde onderneming die, in de uitoefening van haar bedrijf, onder eigen naam of handelsnaam aan het publiek, een natuurlijke persoon of aan een groep personen cursussen en activiteiten aanbiedt.
 • De cursist: de wederpartij van de hondenschool.
 • De overeenkomst: de overeenkomst waarbij de hondenschool zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit.

 

Artikel 2           Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de hondenschool en een cursist waarop de hondenschool deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de hondenschool, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De hondenschool en de cursist zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3            Inschrijving cursus

 1. De cursist meldt zich aan door te reageren op het aanbod van de hondenschool. Dit kan via de website (inschrijfformulier) of verzenden van een e-mail geschieden. Een mondelinge aanmelding van een cursist die reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd geschiedt door het bevestigen – aan het eind van een lopende cursus – om door te willen gaan voor een volgende cursus die door de hondenschool wordt gegeven en waarvan de hondenschool heeft beoordeeld dat
  de volgende cursus tot de mogelijkheden behoort van de betreffende cursist.
 2. Indien de cursist minderjarig is, is schriftelijke toestemming van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.
 3. De cursist ontvangt na aanmelding bericht wanneer en of het gewenste aanbod beschikbaar is en of de cursist in aanmerking komt voor het betreffende aanbod.
 4. De overeenkomst komt tot stand na bevestiging van de cursist dat deze gebruik maakt van het betreffende aanbod. Deze bevestiging kan zowel schriftelijk, mondeling als per internet (door het verzenden van een e-mail) geschieden. Voor detectie en speuren geldt dat de overeenkomst tot stand komt bij het aanschaffen van een leskaart. De bevestiging verplicht tot het betalen van het cursusgeld.
 5. In geval van niet tijdige betaling door de cursist kan de hondenschool na herinnering en na het verstrijken van de in de herinnering gestelde termijn de overeenkomst ontbinden.
 6. Alle kosten welke door de hondenschool moeten worden gemaakt om de door haar toekomende gelden te innen zullen worden verhaald op de cursist.

 

Artikel 4           In aanmerking komen voor een cursus

 1. De hondenschool geeft aan wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus uit het aanbod van de hondenschool.
 2. Inenting
  Vooraf of bij aanvang van de cursus kan de hondenschool dient een bewijs van inenting / titerbepaling te worden overlegd, waaruit tevens de leeftijd blijkt van de hond. Indien deze niet kan of kunnen worden getoond, kan de hondenschool besluiten de cursist inclusief hond uit te sluiten van verdere deelname aan de cursus.
 3. Loopsheid
  Indien een hond waarmee een cursus of activiteit wordt gevolgd, loops wordt gedurende de looptijd van de cursus of activiteit, is het de hond niet toegestaan deel te nemen tijdens de loopse periode. 

 

Artikel 5           Restitutie cursusgeld na aanvang van een cursus

 1. Geen restitutie van het cursusgeld of een gedeelte hiervan vindt plaats bij gemiste lessen wegens ziekte of vakantie van cursist dan wel bij ziekte van de hond waarvan de melding binnen 48 uur is gemaakt.
 2. In overleg met de directie van de hondenschool kan van artikel 5.1 worden afgeweken.

 

Artikel 6           Annulering door de hondenschool

 1. Een groepscursus heeft een minimum aantal deelnemers nodig om doorgang te vinden. De hondenschool informeert de cursist uiterlijk 2 dagen voor de eerste cursusdag indien de cursus geannuleerd wordt. Indien de cursist geen bericht ontvangt, kan ervan worden uitgegaan dat de cursus doorgang vindt.
 2. Alleen in geval van overmacht kan een cursus binnen 2 dagen voor aanvang worden geannuleerd. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
 3. Bij annulering van een cursus doet de hondenschool een vervangend aanbod. Het staat de cursist vrij dit aanbod te aanvaarden.
 4. In alle gevallen van annulering en indien de cursist het vervangend aanbod niet aanvaardt is de hondenschool verplicht om de eventueel reeds betaalde cursusgelden te restitueren. Er wordt geen rente vergoed.

 

Artikel 7          Annulering door de cursist

 1. Indien een cursist de hele cursus annuleert nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, zijn de volgende bedragen aan de hondenschool verschuldigd.
  . bij annulering langer dan 1 week voor aanvang van de cursus: geen cursusgeld verschuldigd;
  • bij annulering vanaf 1 week voor aanvang van de cursus of later: 50% van het cursusgeld.
 2. Alleen in overleg met de directie van de hondenschool kan van artikel 7.1 worden afgeweken.

 

Artikel 8          Aansprakelijkheid van de hondenschool

 1. De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende oorzaken.
 2. De aansprakelijkheid is ten alle tijden beperkt tot vergoeding van ten hoogste eenmaal de cursusgelden.
 3. Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.

 

Artikel 9           Aansprakelijkheid van de cursist

 1. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist vergezellende bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen van derden worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de hondenschool, haar medewerkers en de locatie waar de cursus dan wel activiteit plaatsvindt.
 2. De hondenschool adviseert een goede WA-verzekering af te sluiten. 
 3. De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last op een zodanige wijze oplevert dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de directie van de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

 

Artikel 10        Geschillen
Op overeenkomsten gesloten met de hondenschool is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.

Kynolink

“Love is… a wet nose, sloppy kisses and a wagging tail”